DE
DE

International Tai Chi Chuan Association (ITCCA™)

Tai Chi und Qigong in Baden-Baden

Heiderose Schramm
Tel: 0151 15 223 228
Email: badenbaden@originalyangstyle.org
Web: badenbaden.itcca.com
Facebook: www.facebook.com/itccabadenbaden

Heiderose Schramm

Heiderose Schramm

Tai Chi innerhalb der ITCCA seit 1985, Privatunterricht bei Meister Chu seit 1999.